Paraskupina Carbon03.05.2014 (17:39)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 382 kB)Znak Československých paraskupin
V roce 2014 uplynulo a uplyne již sedmdesát let od doby, kdy vedení zvláštní skupiny D při Československém ministerstvu národní obrany v Londýně vyslalo postupně na území Protektorátu Čechy a Morava několik parašutistických skupin. 4. dubna 1944 byly vysazeny skupiny Calcium a Barium, 9. dubna Sulphur a Chalk, 13. dubna Clay a Carbon, 5. května Potash a Spelter, 3. července Glucinium, 14. září Wolfram a 21. prosince Embassy. Kromě https://www.replicaomegasale.me
těchto skupin byly další vysazeny na území Slovenského štátu (Manganese a Courrier 5), Jugoslávie, Francie a Itálie. Rok 1944 byl tedy mimořádně nabit těmito událostmi a na nás současnících bylo a je, připomínat tuto činnost generace našich otců a dědů, která mírou nemalou přispěla k celkovému výsledku 2. světové války a k osvobození naší vlasti z područí německého nacismu.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 256 kB)Plakát uhersko ostrožské vzpomínkové slavnosti
Společnost Václava Morávka v Kolíně se spolu s městem Uherský Ostroh a Kulturně historickou společností Bohuslavice dohodla již na podzim loňského roku o tom, že v dubnu 2013 společně uspořádají v Uherském Ostrohu vzpomínkovou Best Replica Watches akci k již výše zmíněnému 70. výročí vysazení paraskupin Carbon a dalších na území někdejšího Protektorátu. Město Uherský Ostroh bylo za místo konání akce zvoleno proto, že je jednak rodištěm velitele paraskupiny Carbon, generálmajora Františka Bogataje a nepochybně i místem, kde byla činnost Carbonu velmi intenzivní. Předmětem této stati není popis činnosti Carbonu, který lze nalézt v dalším článku tohoto webu s názvem „František Bogataj a paraskupina Carbon,“ nýbrž pokus o rekapitulaci toho, jak se „Vzpomínková slavnost k 70. výročí vysazení paraskupiny Carbon a dalších na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava,“ což byl nakonec oficiální název akce, připravovala a jak vypadal její konečný průběh.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Vernisáž výstavy k 70. výročí Carbonu - 2.3.14
Tak tedy 22. října 2013 se na Městském úřadě v Uherském Ostrohu konala první schůzka, které předcházela letitá spolupráce Společnosti Václava Morávka s Kulturně historickou společností Bohuslavice a důležitý osobní kontakt Ing. Přemysla Máčela, představitele posledně jmenované společnosti s místní kronikářkou a historičkou, paní Věrou Hendrychovou a se starostkou města, Ing. Hanou Příleskou. Při zmíněné schůzce dne 22. října 2013 bylo stanoveno, že vzpomínková slavnost se bude konat v sobotu 5. dubna 2014 od 13,30 hod a že se spolupracovnicí přípravy celé akce stane MgA. Andrea Helmichová z odboru kultury městského úřadu. Stejně tak bylo rozhodnuto, že ve spolupráci města Uherský Ostroh a Moravského zemského muzea v Brně bude v galerii uhersko ostrožského zámku uspořádaná výstava k 70. výročí vysazení paraskupiny Carbon, jejíž vernisáž se posléze konala 2. března 2014 od 15,00 hod ........ Kromě potvrzení účasti Čestné stráže Armády ČR a stanovení programu vzpomínkové slavnosti, včetně přeletu bojových letounů na jejím začátku, byla v polovině ledna 2014 rozeslána téměř stovka informativně zvacích dopisů na dubnovou akci. Další, již oficiální zvací dopisy, byly z Uherského Ostrohu odeslány v prvých dnech měsíce března 2014. Ve čtvrtek 27. března 2014 se pak na uhersko ostrožském městském úřadě konala pracovní schůzka všech zainteresovaných institucí a konkrétních osob, která vždy musí předcházet takovéto akci. Poslední dny před sobotou 5. dubna byly vyplněny řadou intenzivních činností, mezi nimiž hrálo nemalou roli telefonické a mailové domlouvání (dohadování) toho, kdo se za kterou instituci, případně sám za sebe této akce zúčastní. Konečný seznam skutečně přítomných na vzpomínkové slavnosti, kterému nepochybně vévodila účast premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, je uveden zde.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 198 kB)Povyšovací dekret
Vedle zmíněných příprav na dubnovou akci, zahájila již v prosinci roku 2014 Společnost Václava Morávka poměrně intenzivní činnost, jejímž cílem mělo být dosažení in memoriam povýšení a udělení rezortních vyznamenání některým účastníkům protinacistického i protikomunistického odboje, spojených s paraskupinou Carbon a Embassy. Po jednání s Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR a Vojenským historickým ústavem bylo dosaženo, že vyznamenáni Křížem obrany státu in memoriam byli členové paraskupiny Carbon, František Kobzík a Josef Vanc a dále členové protinacistické odbojové skupiny Carbon Bohuslavice, Ing. Antonín Máčel, plukovník Pavel Svoboda a poručík kanadského válečného letectva z období 2. světové války, Vernon James Bastable. Obdobně bylo po jednání s Ministerstvem obrany Slovenské republiky dosaženo toho, že velitel paraskupiny Embassy, poručík Karol Mladý, byl rozkazem ministra povýšen do hodnosti nadporučíka in memoriam.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 191 kB)Dekret Kříže obrany státu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 187 kB)Dekret Kříže obrany státu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 184 kB)Dekret Kříže obrany státu

A pak se v sobotu 5. dubna 2014 cestovalo ráno z Kolína do Uherského Ostrohu, protože vlastní vzpomínkovou akci měla v režii Společnost Václava Morávka. Převážná část sobotního dopoledne byla věnována zkouškám scénáře s moderátory, kterými byli herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Pavlína Hejcmanová a Vladimír Doskočil. Zkoušky probíhaly již v plně připraveném prostředí vzpomínkové slavnosti před uhersko ostrožským zámkem. Postaveno bylo kryté pódium, kde byli na jednotlivých židlích jmenovky hostů a další řady židlí se jmenovkami stály vpravo pod podiem. Vyhrazené bylo i místo pro soustředění věnců a květin, které byly odpoledne pokládány k pomníku. Zde je nutné se zmínit o tom, že nový pomník paraskupiny Carbon nechalo před zámkem i s nemalými pozemními úpravami zřídit město Uherský Ostroh s finanční podporou Zlínského kraje, města Kyjov a dalších dárců. Dopoledne také dokončila nedaleko od místa konání odpolední akce skupina členů klubů vojenské historie z Brna stavbu vojenského ležení tak, jak vypadalo v průběhu 2. světové války, včetně bojové techniky. Nutno podotknout, že toto ležení se stalo velmi navštěvovaným místem celé dubnové soboty .......... Včas na místě také samozřejmě byli vojáci. A to jak z Čestné stráže Armády ČR, tak všichni hudebníci Vojenské hudby z Olomouce, kterou zde vedl major Gustav Foret. S blížícím se začátkem akce se začali sjíždět významní účastníci a pozvolna se scházela i veřejnost. Každý přijíždějící host byl před budovou zámku uvítán nejen přítomnými místostarosty města, ale i tradičním slovanský způsobem, tedy solí a chlebem. Hosté pak byli doprovázeni do budovy zámku, kde je očekávala starostka města, Ing. Hana Příleská. Dlouho se tam však žádný z nich nezdržel, protože se blížil začátek odpoledního programu a na svých místech museli všichni být nejpozději ve 13,25 hod. Čtyři minuty před půl druhou zazněla v prostoru před zámkem úvodní fanfára ze Slavnostní předehry C dur Bedřicha Smetany z roku 1868, která Vzpomínkovou slavnost k 70. výročí vysazení paraskupiny Carbon a dalších na území bývalého Protektorátu Čechy a Morava, před více jak tisíci diváky, zahájila. Po úvodním slově moderátorů se zhruba 30 – 35 vteřin čekalo na přelet dvou stíhaček JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Ty pak přesně v půl druhé nad hlavami přítomných přeletěly. Po představení významných účastníků akce a po zasvěcených proslovech historiků PhDr. Lubora Nedbala a plukovníka PhDr. Eduarda Stehlíka, nejen o paraskupině Carbon a zvuku fanfár, hraných vojenskou hudbou, odhalili 1. místopředsedkyně Senátu PČR, PaedDr. Alena Gajdůšková, premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka, hejtman Zlínského kraje, MVDr. Stanislav Mišák a starostka Uherského Ostrohu, Ing. Hana Příleská pomník – pamětní desku paraskupiny Carbon a jejich spolubojovníků. Pak následovalo pokládání věnců a květin k již odhalenému pomníku, které se proti předpokladům značně protáhlo, protože těch, kteří chtěli tímto způsobem uctít památku hrdinů bylo opravdu hodně a hodně a nikoho nebylo samozřejmě možné odmítnout ..........

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 251 kB)Válečné ležení z období 2. světové války
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 213 kB)Válečné ležení z období 2. světové války
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 367 kB)Motocykl z období 2. světové války
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 214 kB)Automobil z období 2. světové války

Poté moderátoři předali slovo náměstkovi ministra obrany ČR Ing. Bohuslavu Dvořákovi, který po krátkém, ale velmi důstojném proslovu vyzval ředitele Krajského Vojenského velitelství Zlínského kraje, plukovníka Radka Hennera, k přečtení rozkazu ministra obrany o udělení již výše zmíněných a personifikovaných rezortních vyznamenání Kříž obrany státu. Zástupce Ministerstva obrany Slovenské republiky, plukovník Dušan Juhás, poté předal Společnosti Václava Morávka dekret, kterým byl, jak je uvedeno již výše, velitel paraskupiny Embassy, poručík Karol Mladý, povýšen do hodnosti nadporučíka in memoriam. K předávání vyznamenání. Dnes žijící příslušníci rodiny člena paraskupiny Carbon, Františka Kobzíka, se z účasti v Uherském Ostrohu omluvili a tak jim bude Kříž obrany státu předán dodatečně. Zarážejícím způsobem však jednalo Velvyslanectví Kanady, které se, ač bylo včas informováno, z účasti na vzpomínkové slavnosti omluvilo. Nikdo si tedy nepřijel pro Kříž obrany státu, udělený in memoriam jejich, tedy kanadskému občanovi, Vernonu Jamesi Bastablovi! Vyznamenání nakonec převzal za město Kyjov jeho místostarosta, Bc. Antonín Kuchař. Město Kyjov proto, že jeho součástí jsou i Bohuslavice, kde v závěru 2. světové války poručík Bastable po útěku s Pavlem Svobodou z německého zajateckého tábora bojoval proti nacistickým okupantům .......... Po předání vyznamenání následovala velmi emotivní část programu, kdy byla do úvodní části 2. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a za zvuku zvonů z místního kostela sv. Ondřeje, čtena jména některých bojovníků proti totalitním režimům minulého století. Konec četby jmen těchto hrdinů pak splynul s monumentálním závěrem 9. symfonie Ludwiga van Beethovena. Poté následoval blok proslovů, kdy se za sebou u mikrofonu postupně vystřídali: premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka, 1. místopředsedkyně Senátu PČR, PaedDr. Alena Gajdůšková, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR, brigádní generál Ing. Zdeněk Jakůbek, hejtman Zlínského kraje, MVDr. Stanislav Mišák, JUDr. Dagmar Raupachová a jako poslední vystoupila se svým projevem starostka hostitelského města, Ing. Hana Příleská .......... Pak už se nezadržitelně blížil závěr celé vzpomínkové slavnosti. Napřed zazněla z reproduktorů skotská vojenská skladba „Amazing grace“ v podání orchestru Andre Rieu, doprovázeného několika stovkami skotských dudáků. V závěrečné části této skladby byly nastoupenou střeleckou četou Čestné stráže Armády ČR vypáleny tři čestné salvy. Na úplný závěr slavnostního uhersko ostrožského odpoledne pak Vojenská hudba z Olomouce zahrála státní hymny Slovenské a České republiky.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 209 kB)Veřejnost přítomná při vzpomínkové slavnosti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 217 kB)Veřejnost přítomná při vzpomínkové slavnosti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 315 kB)Vojenská hudba Armády ČR Olomouc
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 112 kB)Letouny JAS-39 Gripen nad Uh. Ostrohem
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 248 kB)Pavlína Hejcmanová a Vladimír Dosločil
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 215 kB)Tribuna s významnými účastníky slavnosti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 258 kB)Odhalený pomník paraskupiny Carbon
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 315 kB)Místní skauti u pomníku paraskupiny Carbon
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 348 kB)Vojáci Čestné stráže u věnců a kytic
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 350 kB)Premiér Bohuslav Sobotka u pomníku Carbonu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 349 kB)Položené věnce a kytice u pomníku Carbonu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 345 kB)Položené věnce a kytice u pomníku Carbonu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 140 kB)PhDr. Lubor Nedbal při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 155 kB)Plukovník PhDr. Eduard Stehlík při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 185 kB)Vojáci Čestné stráže s Kříži obrany státu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 157 kB)Kříž obrany státu pro Josefa Vance
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 160 kB)Kříž obrany státu pro plk. Pavla Svobodu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 190 kB)Kříž obrany státu pro Antonína Máčela
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 206 kB)Pohled na část účastníku slavnosti
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 194 kB)Pietní čtení jmen hrdinů do Novosvětské
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 129 kB)Hovoří premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 116 kB)Brig. generál Zdeněk Jakůbek při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 154 kB)JUDr. Dagmar Raupachová při proslovu
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 116 kB)Závěrečné slovo starostky Ing. Hany Příleské
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 292 kB)Vojáci Čestné stráže - střelba tří salv
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 292 kB)Vojáci Čestné stráže - střelby tří salv

Pavel Pobříslo